Certifieringar / miljöpolicy

Vi strävar efter att endast arbeta med tillverkare som är certifierade enligt standard ISO9001/14001 alt Öko. Vi representerar idag produkter under nedanstående certifieringar. Se även företagets miljöpolicy.

Information

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled.

Kriterier

Provningarna för skadliga ämnen omfattar:

● enligt lag förbjudna ämnen
● enligt lag reglerade substanser
● allmänt kända riskabla ämnen (dock ännu inte enligt lag reglerade kemikalier)
● parametrar för förebyggande friskvård I sin helhet är kraven betydligt strängare än befintliga nationella lagstiftningar.

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Märkningen finns på en mängd olika produkter. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. 33 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel. Eftersom Svanen är så etablerad i Sverige så finns det inte så många produkter med EU Ecolabel här. I vissa andra europeiska länder är utbudet större. För vidare info angående certifiering: ÖKO-tex: www.ifp.se ISO: www.swedac.se

Miljöpolicy

Vi samarbetar med fristående textilproducenter i Europa och Asien. I flera av de länder där producerar textilier, skiljer sig synsättet på arbetsförhållanden och miljöfrågor från västvärldens. Att producera textilier och andra varor i utvecklingsländer ger nödvändiga arbetstillfällen och naturligtvis ska produktionen ske under bra förhållanden. För oss är det därför självklart att leverantörerna ska erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö och goda sociala förhållanden.

Vår miljöpolicy utgår ifrån en allmän insikt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet åstadkommer också är begränsad. Miljöpolicyn är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan och för miljöpåverkan i leverantörsleden.

Vi skall stegvis minska vår påverkan på den yttre miljön i vår egen verksamhet, via våra produkter och leverantörer. Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, både hemma och hos våra leverantörer. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär.

Miljöpolicyn omfattar såväl vår egen verksamhet och produkter som våra relationer med intressenter i form av medarbetare och leverantörer.

Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan.

● Arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner, för att säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet och minska produkternas miljöpåverkan.

● Alla huvudleverantörer omfattas av kraven i vår miljöpolicy. Vi arbetar för att våra huvudleverantörer skall uppfylla vår policy genom att själva ta ansvar, eller att de har tagit fram egna miljöpolicys som motsvarar vår, och så långt möjligt nå bakåt i underleverantörsleden med våra gemensamma krav.

● Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet i dialogen och samarbetet med våra medarbetare, leverantörer, myndigheter och samhället. Det innebär att vi ska ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra leverantörer för att öka deras medvetenhet och kunskap om miljöfrågor samt samarbeta med partners och organisationer som bidrar till en hållbar utveckling.